skip to Main Content

AZ INTÉZMÉNY SZÜLŐI KÖZÖSSÉGÉNEK VEZETŐI:

ÓVODA

Elnök: Ollár Péterné

Pillangó csoport
Nyuszi csoport
Maci csoport

ISKOLA

Elnök:

Helyettes:

1. osztály:

Megyeri Tünde

Kovanné Borgye Anna

2. osztály:

Balogné Purecse Ágnes

Határ Melinda

3. osztály:

Avramuczné Veszprémi Andrea

Virág Beatrix

4. osztály:

Busáné Grósz Tímea

Nagy Tímea

5. osztály:

Molnár Kleopátra

Tarkovács Krisztina

6. osztály:

Visegrádiné Popp Mariann

Grószné Krizsán Nikoletta

7. osztály:

Ottlakánné Trucz Edit

Reinhart Anita

8. osztály:

Szántó Anikó

Nagy Tímea

A szülői közösség működésének rendje

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet (közösséget) működtetnek.

Az óvodai csoportok, iskolai osztályok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy csoportba, osztályba járó gyermekek, tanulók szülei alkotják. Minden csoportban, osztályban külön szülői szervezet működik, élükön az óvodai, iskolai szülői szervezet képviselőivel. Velük a csoportot vezető óvodapedagógusok, osztályfőnökök tartják a kapcsolatot. Mindegyik egységben a csoportok, osztályok szülői szervezeteinek képviselői maguk közül választják ki adott egység szülői szervezetének intézmény- egységi képviselőjét, helyettesét. Velük az intézményi kapcsolattartó tartja a kapcsolatot (intézményegység vezetők).

A szülői szervezetek önmaguk által meghatározott rend szerint működnek

A csoportok, osztályok szülői szervezetei a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csoportokban, osztályban választott képviselők segítségével juttathatják el az adott egység képviselőjének, aki továbbítja a kapcsolattartónak a felvetést.

Az egységek képviselői és helyettesei alkotják az intézményegységekszülői szervezetének vezetőségét, akik maguk közül választják az elnököt. Az óvodai egység szülői szervezetének választmánya 10 tagú, akik maguk közül választják az elnököt. Az iskolai egység szülői szervezetének választmánya 16 tagú, akik maguk közül választják az elnököt. Akkor határozatképes, ha ülésein legalább 6 fő, illetve 9 fő van jelen. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az intézmény vezetőjének a szülői szervezet (közösség) választmányát (vezetőségét) nevelési évenként egy alkalommal össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az intézmény feladatairól, tevékenységéről.

A csoportok, osztályok szülői munkaközösségének az óvodapedagógusok, osztályfőnökök szükség szerint, de évente legalább két alkalommal adnak tájékoztatást.

Választott tisztségviselői által:

 • Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében.
 • Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót.
 • A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet ilyen esetekben a nevelőtestületi értekezleten.
 • Az intézményvezetői, egységvezetői pályázatról véleményt nyilváníthat, melyet írásba foglal, és az előkészítő bizottság elnökének átad.

A szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi, szakalkalmazotti értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalására, amely ügyekben jogszabály vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosított.

A meghívás a napirendi pont írásos anyagának 8 nappal korábbi átadásával történik.

A szülők és a pedagógusok kapcsolattartásának rendszere

A szülők és az pedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség nyílik az alábbi esetekben:

 • nyílt napokon,
 • project napokon,
 • nyilvános ünnepélyeken,
 • fogadóórákon,
 • családlátogatáson,
 • a faliújságra kifüggesztett információkon keresztül,
 • a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül,
 • az óvodai, iskolai rendezvények, kirándulások közös szervezése során,
 • szülői értekezleteken

Szülői értekezletet minden évben öt alkalommal tartunk, munkaidőn kívüli időben.

 1. Ismerkedési, tájékozódási szülői értekezlet az új szülők részére.

Határidő: augusztus

 1. Összevont tanévnyitó szülői értekezlet,

Határidő: szeptember – október

 1. Csoport, osztály szülői értekezlet

Határidő: november – december

 1. Csoport, osztály szülői értekezlet

Határidő: február – március

 1. Csoport, osztály szülői értekezlet

Határidő: április – május

A szülői értekezletek feladata az éves tervben van meghatározva. Általában tájékoztatás az intézményben folyó nevelő, oktató munkáról, az óvoda, iskola életéről, a gyermekek, tanulók fejlődéséről.

Nevelési tárgyú előadásainkon (szülői kezdeményezésre, választott témából) a szülők nevelőpartnerré emelése, a jó kapcsolattartás kialakítása a cél. Az SZMK megválasztása, éves feladatának kitűzése, értékelése is a feladatok közé tartozik. Az intézmény működéséről is tájékoztatjuk a szülőket (nyitva tartás, zárás, hetirend, napirend, házirend, étkezési térítési díjak szedése, aktuális problémák stb.)

Back To Top