skip to Main Content

A KÉTEGYHÁZI ROMÁN ISKOLA TÖRTÉNETE

1777. augusztus 22-én lépett életbe a Mária Terézia által kiadott Ratio Educationis, amely elismerte a nemzetiségek anyanyelvi oktatását. Ennek alapján alakulhattak meg a román anyanyelvű iskolák Magyarországon. A törvény szakított a latin nyelv addigi használatával, és engedélyezte az ország területén élő nemzetiségek nyelvhasználatát az oktatásban.
A kétegyházi román nyelvű oktatás története két jellegzetesen elkülönülő szakaszra osztható.
Az első szakasz a kezdetektől, 1793-tól a helyi román ortodox egyház által szervezett, irányított oktatás,  ami az 1930-as megszűnésig tartott. A második szakasz 1945 utáni időszak. Ekkor teremtődnek meg az oktatás tárgyi feltételei, megépültek az új épületek, kibontakozott a tartalmas, színes nevelő-oktató munka.
1793-ban a román ortodox egyház megszervezte, majd fenntartotta a kétegyházi román nyelvű felekezeti oktatást. Az első tanító Ioan Pop Olteanu volt. 1811-ben az egyház épületet bérelt az ortodox egyházi iskola számára, amely egy tanítóval működött. A gyermekek írást, olvasást, számolást és egyházi énekeket tanultak. Kezdetben a tanév 4-5 hónapig tartott. A gyerekek főleg télen jártak iskolába, amikor nem kellett részt venniük a mezőgazdasági munkákban. Az iskola működését az ortodox templom lelkésze ellenőrizte.

1820-ban felépült az első iskolaépület, ekkor 34 tanuló járt iskolába. A növekvő gyermeklétszám miatt 1876-ban a templom szomszédságában felépült az új iskolaépület. Az 1868-as egyházi törvény biztosította az anyanyelvi oktatást, amely szabályozta a tanítandó tárgyakat, a tanév időtartamát, az iskola tárgyi feltételeit, a tanító képzését, valamint azt, hogy az iskola fenntartása az egyház feladata volt.
Az 1907-ben megjelent Apponyi-törvény egyre nehezebb helyzetbe sodorta a nemzetiségi iskolákat. 1930-ban a román iskola működését megszüntették. Az iskola tanulói a magyar iskolában tanultak tovább, ahol a hittant tanították román nyelven az ortodox papok, Borza János és Miskucza Péter.
1946-ban a magyar iskola keretén belül tagozatként indult be a román oktatás. Ekkor Erdélyből áttelepült tanítók tanítottak, akik a magyar iskola alkalmazottai voltak. Az első román iskola 1948-ban, az iskolák államosítása után alakult. Szervezési hiányosságok és tanteremhiány miatt a nevelő-oktató munka az önálló intézményben 1950. szeptember      1-jén kezdődött meg az Úttörő utca 89. sz. alatt. Az iskola neve Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola lett, igazgatója Aszalós Árpád. 72 román anyanyelvű tanulója volt az iskolának, 6 osztályban 4 tanítóval folyt az oktatás.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t1bc
 A román nyelvű oktatás beindítása több szempontból volt nagyon fontos: nemcsak az iskoláztatási kötelezettség teljesítése miatt, hanem a kétegyházi románság kisebbségi létének, anyanyelvének, hagyományainak intézményes keretek között való kibontakoztatásának, megélésének lehetősége miatt is. Az első években az oktatás igen mostoha körülmények között folyt. Nem volt elegendő tanterem, nem rendelkeztek megfelelő segédeszközökkel, tankönyvekkel. Kitartó, következetes munkával az igazgató úr és tantestülete egyre jobb körülményeket teremtett az oktató-nevelő munka számára. Az iskolaépület átalakításával sikerült osztálytermeket és tanári irodát kialakítani. Aszalós Árpád kitartó, következetes munkával megteremtette a kétegyházi román oktatás alapjait.                                                                                                       Az iskola tanulói román anyanyelvűek voltak, otthonról, a családból hozták magukkal az anyanyelv ismeretét. A hazai román közösségek az oktatás beindításakor nem rendelkeztek megfelelően képzett pedagógusokkal, ezért a tanítók az első években Romániából áttelepült, magyar anyanyelvű, de a román nyelvet jól ismerő tanítók voltak: Aszalós Árpád, Turák Kálmán, Turcu Máriusz, Turcu Máriuszné, Antalfy Margit. Kétegyházi születésű volt Sebesi Lászlóné Szekán Zsófia.

1951-ben megalakult az iskola úttörőszervezete, melynek neve Gheorghe Gheorghiu Dej Úttörőcsapat. 1957-ben a szervezet új nevet vett fel, 1914. számú Bartók Béla Úttörőcsapat néven az 1990-es demokratikus társadalmi-politikai változásig működött.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t7bc

Az 1951. évi törvény kimondta a gyermekek tankötelezettségét 6-14 éves korig. A szülők mentalitása azonban sajnos nem változott. A mezőgazdasági munkák idején nem járatták iskolába gyermekeiket, amit azzal magyaráztak, hogy otthon is segíteni kell a családi munkát.
1954-ben Turcu Máriusz vette át az igazgatói feladatokat. Célkitűzése volt a kétegyházi gyermekek művelése, nevelése, oktatása. Legfontosabb feladatának a gyermekek eredményeinek javítását tűzte ki. Fontos feladatnak tartotta a román nyelv magas szintű ismeretét. Segített a hozzá fordulóknak, tisztelte a szülőket, a gyerekeket és a falusi embereket. 1956 és 1973 között az iskola igazgatója Rusz Hortenzia lett.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t2bc

A tanulói létszám növekedése miatt az iskola állandó tanteremhiánnyal küzdött. A feltételek az 1958-ban felépített új iskolaépület átadásával javultak. 1959. szeptember 1-jén került átadásra a 4 tantermes iskolaépület. 188 tanulóval, 8 tanulócsoporttal, 11 nevelővel folyt az oktatás.  Az 1961-ben megjelent törvény értelmében az iskola oktatási rendszere megváltozott: kétnyelvű iskolává alakult át, vagyis az anyanyelvű oktatásról át kellett térni a kétnyelvű oktatásra. A kétnyelvűvé alakítás azt jelentette, hogy nem volt kötelező minden tantárgyat román nyelven tanítani.
1971. szeptember 1-től a község három óvodáját igazgatásilag a Román Tanítási Nyelvű Általános Iskolához csatolták, ezzel a román nemzetiségi nyelv elsajátítását kívánták biztosítani.

Turák Kálmán igazgatói munkásságát 1974-1978 között az oktatás színvonalának emelkedése, az iskolai élet gazdagodása jellemezte. Célul tűzte ki az oktatás színvonalának emelkedését, az iskolai eredmények javítását. Turák Kálmán célja volt az önálló munkára nevelés, az önművelés igényének kialakítása. Munkáját hozzáértéssel, következetesen végezte. Sok időt töltött a gyermekek között, tanórán kívüli programokat, kirándulásokat szervezett számukra. Tanári pályája során munkáját mindig felelősségteljesen, a román oktatás színvonalának emelése érdekében végezte.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t3bc

1978 és 1992 között az iskola igazgatója Isztin Györgyné (Gábor Aranka) volt. 
Ebben az időszakban jelentősen nőtt a gyermeklétszám az iskolában. A kétegyházi iskolában folytatott tanítói munkája során mindvégig fontosnak tartotta a román nyelv ápolását, a román oktatás színvonalának emelését. Több generáció ismerkedett meg általa az olvasás, írás, számolás rejtelmeivel. 14 éven keresztül volt az iskola igazgatója.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t4bc

Ebben az időszakban jelentős változások történtek az oktató-nevelő munka terén, melyeknek kivitelezése nagy feladat volt az igazgatónő és tantestülete számára.1978/79-ben új nevelési-oktatási program, új tankönyvek kerültek bevezetésre. Az igazgatónő sokat tett az oktatás színvonalának emeléséért, amit az egyre javuló tanulmányi eredmények igazoltak. Az igazgatónő fontosnak tartotta a szakos ellátottság biztosítását, az esztétikus környezet kialakítását. 1989-ben került átadásra az iskola új épülete az Úttörő u. 89. szám alatt. Az épület napjainkig a felső tagozatos oktatásnak ad helyet, az alsó tagozatos diákok az Úttörő utca 83. szám alá, a régi épületbe költöztek.
A diákok elismerését is fontosnak tartotta, ezért megalapította az „Iskolánk kiváló tanulója” díjat, melyet azok a diákok vehetnek át, akik 8 év alatt kitűnő tanulmányi eredményt értek el.
Az Iskola kiváló tanulója díjat elsőként Borbély Erika kapta, aki jelenleg az intézmény igazgatója.
1991-ben pedagógusok, szülők, intézmények felajánlásával létrehozták az iskola alapítványát „A román nyelv ápolásáért”. Az alapítvány célja anyaországbeli kirándulások finanszírozása, valamint azon diákok támogatása, akik a román nyelvet kitűnően ismerik, román versenyeken eredményesen vesznek részt, és tanulmányaikat a N. B. Román Gimnáziumban folytatják.
1992-től 2002-ig Szántó Flóra vezette az intézményt. Az igazgatónő kiemelt feladatnak tekintette a román nyelv ápolását, a nyelvoktatás színvonalának emelését. 

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t5dc

1990 óta a törvény az oktatás megszervezését tanulói létszámhoz köti. Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az állam normatív és kiegészítő támogatás útján, és a helyi önkormányzat saját forrásából együttesen biztosítja. A 32/1997. miniszteri rendelet meghatározta azokat a feltételeket, amelyek alapján az iskola megválaszthatja oktatási típusát. A kétegyházi iskola a kétnyelvű oktatási formát választotta, elnevezése Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda lett. Ez az oktatási forma előírja a tantárgyak 50 %-nak román nyelven való oktatását. Ekkor került bevezetésre a román népismeret c. tantárgy, amely a magyarországi románok történetét, hagyományait, szokásait, valamint Románia történelmére, földrajzára vonatkozó ismereteket tartalmaz. 1997-ben megszervezte a magyarországi román iskolák számára a „Tezaur românesc” c. vetélkedőt, ahol a tanulók népismereti tudásukról adhattak számot. Az iskolában teret biztosított a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Főiskola hallgatóinak tanítási gyakorlataik elvégzésére. Előadásokat, továbbképzéseket tartott, szakmai fórumokat szervezett román szakos pedagógusok számára.  Az igazgatónő fontos feladatnak tekintette az intézmény fejlesztését, a technikai eszközök alkalmazását. Számítógépek vásárlásával megteremtette az informatika oktatás feltételeit, lehetőséget biztosítva a tanulóknak az alapvető felhasználói ismeretek megismerését.

Új dokumentumok jelennek meg: A NAT, Pedagógiai program, Helyi tanterv. Ezen dokumentumok rögzítik az intézmény feladatait, célkitűzéseit. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az iskolába érkező gyermekek románnyelv-ismerete egyre gyengébb, az iskola kiemelt feladatának tekinti a román nyelv elsajátítását, a mindennapokban való használatát. 1992-től a többcélú intézmény igazgatóhelyettese Ottlakán Jánosné óvónő lett, aki az óvoda szakmai munkáját is irányította.
2002-ben az iskola igazgatója Kovács Józsefné (Mokán Kornélia) lett.
Rövid ideig vezette az intézményt, 1 év után betegszabadságra ment. 2003 decemberétől az intézményt az igazgatóhelyettes Borbély Erika megbízott igazgatóként vezette.
2005-ben a fenntartó által kiírt pályázat elnyerése után Borbély Erika lett az iskola kinevezett igazgatója. Jelenleg második öt évre szóló vezetői ciklusát tölti.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t6bc

Célja egy olyan intézmény működtetése, amelyre jellemző továbbra is a hatékonyság, gazdaságosság és magas szintű szakmai színvonal.

Nagyon fontos számára a gyermeklétszám megtartása, vonzó és megtartó erő növelése új kezdeményezésekkel, plusz szolgáltatásokkal, következetes nevelőmunkával, a jelzések, elégedetlenségi mutatók azonnali és hatékony reagálásával.
Nyugodt alkotó légkört biztosít az intézmény közvetlen partnerei- gyermekek, tanulók, alkalmazottak, szülők –számára.
A munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének, módszertani kultúrájának továbbfejlesztésére, a szakmai innováció menedzselésére kiemelt figyelmet fordít.
Vezetése alatt történt a legtöbb fejlesztés az iskolában. Fiatal vezetőként minden téren újításokat hajtott végre. Az iskola külső és belső arculata teljesen megváltozott. A régi számítógépek helyére újakat vásárolt, ezáltal biztosítva minden tanuló számára az informatikai ismeretek elsajátítását. TIOP pályázat keretén belül interaktív táblákat, laptopokat, tanulói laptopokat sikerült vásárolni.

Az iskola teljes bútorzata is kicserélésre került, az intézménybe járó diákok számára korszerű, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő körülményeket biztosított. 2009-ben a település önkormányzata TÁMOP 3.1.4 pályázatot nyújtott be, a pedagógusok továbbképzéseken ismerkedtek meg az új oktatási-nevelési módszerekkel.
Akárcsak elődei, az igazgatónő is fontosnak tartja a hagyományok ápolását, a részvételt és jó eredményeket a különféle nemzetiségi versenyeken. A kulturált szabadidős rendezvények, sporttevékenységek, élménydús kirándulások szervezésére ő is kiemelt figyelmet fordított.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t8bc
t9bc
t10bc t11bc

2012 -re Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata nehéz gazdasági helyzetbe került, jelentős forráshiánnyal küzdött. Az elmúlt években többször kezdeményezte az Önkormányzat az iskola összevonását a település másik általános iskolájával. Tette ezt úgy, hogy a csökkenő gyermeklétszám ellenére a Román Iskolát folyamatos gyermeklétszám emelkedés jellemzi az elmúlt években.

Egy 2012. január 1-jén életbe lépett törvény engedélyezi a nemzetiségi intézmények számára, hogy megválasszák fenntartójukat.
Az igazgatónő kezdeményezte, hogy a fenntartói jog kerüljön át az Országos Román Önkormányzathoz. A szülők közössége és a tanári kar egyhangúlag úgy döntött, hogy az iskola fenntartója a továbbiakban a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata legyen. Az intézmény biztonságos működését, fennmaradását, a hagyományok, identitástudat hosszú távú megőrzését így látták biztosítottnak.

Az új fenntartó 2012. július 1-jén vette át az intézményt. 

Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a döntés helyes volt, az új fenntartó mindenben segítette, támogatta az intézmény munkáját, melynek nyomán nagyon sok fejlesztés lett végrehajtva.
Változás, fejlődés, az anyanyelv megtartásáért folytatott állandó küzdelem jellemezte az elmúlt évszázadokat. A mindenkor itt dolgozó pedagógusok kultúrája, hivatástudata vitte előre mindig az oktatásügyet, tartotta ébren a román identitástudatot.
Hisszük, hogy iskolánknak nemcsak múltja, hanem jövője is van. Szeretnénk továbbvinni a Kétegyházán 300 éve letelepedett román őseink által létrehozott szellemi értékeket, hagyományokat, hogy újabb generációk szervezett keretek között átvehessék, átörökíthessék elődeiktől mindazt, ami számukra fontos, értékes.

 

Back To Top