skip to Main Content

Fejlesztések intézményünkben

Kedves Szülők, gyerekek! Kedves Kétegyháziak!

Szeretném néhány gondolatban megfogalmazni, hogy számunkra mit jelentett az elmúlt két év, beszámolni arról milyen fejlesztések történtek az intézményben a gyermekek és szülök megelégedettségére.

2012.07.01-től intézményünk új fenntartója a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata. Mindenki belátta, hogy az intézmény további biztonságos működését, fennmaradását, a hagyományok, identitástudat hosszú távú megőrzése miatt, valamint a jogszabály által biztosított többlettámogatások miatt is az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában látják biztosítottnak.

Eközben országos szinten is elindult a nemzetiségi iskolák átvétele a nemzetiségi önkormányzatok részéről. Az iskola és az óvoda szülői munkaközössége, tantestülete egész alkalmazotti közössége, diákönkormányzata támogatta a fenntartóváltást.

Az eltelt idő bebizonyította, hogy döntésünk helyes volt, új fenntartónk mindenben segítette munkánkat, intézményünkben olyan fejlesztések kerültek kivitelezésre, melyekre néhány évvel ezelőtt még gondolni sem mertünk.

Fenntartónk számára fontos az intézmény fejlődése nem csupán külsőségekben, hanem az ott folyó szakmai munka szempontjából egyaránt. Az intézmény működése a normatív támogatásoknak köszönhetően, valamint a köznevelési megállapodás alapján 100 %-ban le van finanszírozva, ami a nyugodt, biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltétele.Intézményünk önállóan gazdálkodó, a támogatásokat a fenntartó kapja, amit maradéktalanul bocsát a részünkre. Ez biztonságérzetet ad, hiszen mi tudjuk a legjobban, hogy mire van szükségünk az intézmény hatékony működéséhez.

Büszkék vagyunk arra, hogy a csökkenő gyermeklétszám ellenére iskolánk létszáma folyamatosan nő, a községben 261 iskolás gyermekből 153 gyermek a mi iskolánk tanulója.

Az eltelt két év során több mint 30 millió Ft értékű fejlesztést tudtunk végrehajtani, melynek egy részét az EMMI Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságától kaptuk, valamint takarékos és felelősségteljes gazdálkodás útján teremtettük elő. A fejlesztések következtében a felső tagozatban teljes nyílászárócsere, teljes fűtéskorszerűsítés, burkolatcsere, bútorzat teljes felújítása történt, valamint az iskolaudvart zárt kerítéssel vettük körül. Az alsó tagozatban belső nyílászárócsere, osztálytermek lambériázása történt, térburkolás valamint új kerítés épült a teljes utcafronton.

Az óvoda Kétegyháza egyik legrégebbi épülete isteljes felújításra került, szigetelés után a falakra nemesvakolat került, a tálalókonyhába új bútorokat csináltattunk és kialakításra került egy tornaszoba.

Régi vágyunk teljesült, amikor sikerült vásárolnunk egy Opel Vivaro 9 személyes mikrobuszt, hiszen ezzel megoldódott tanulóink szállítása a különböző iskolák közötti vetélkedőkre és egyéb rendezvényekre.

Pályázat útján befejeződött iskolánk informatikai parkjának teljes korszerűsítése. Intézményünk technikai felszereltsége olyan magas színvonalú, hogy sok városi iskola nem rendelkezik hasonlóval.

Valamennyi tantermünk interaktív táblával felszerelt, amely minden tantárgy oktatásában segítséget nyújt mind a tanulóknak, mind a pedagógusoknak. A román nyelv oktatásában ez kiemelkedő szerepet kap, hiszen az innovatív oktatástechnológia alkalmazása vonzóvá teszi a román nyelv tanulását a diákok számára, ezáltal a nyelv ápolása, a kultúra, a hagyományok őrzése hatékonyabbá válik.

Fenntartónk figyelemmel kíséri az aktuális pályázatokat, ezáltal újabb (TÁMOP) 17 millió Ft támogatást nyertünk Kétegyháza és Elek iskolái között testvériskolai kapcsolatok kialakítására. A projekt 2. félévét kezdtük el most szeptemberben. Elbírálás alatt van egy 7 millió Ft összegű projektünk, melynek fő témája az egészséges életmódra való nevelés.

Örömünkre szolgál, hogy a napokban érkezett meg a nyelvi labor kialakítására nyert 16 új számítógép, a nyelvi labor kialakítása folyamatban van.

A napokban igényfelmérést végzett a következő évre vonatkozólag az EMMI Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Országos Önkormányzatok által fenntartott iskolákra vonatkozóan. Tornaterem építésére, tanuszoda kialakítására és egyéb felújítási munkálatokra nyújtottuk be elképzeléseinket mintegy 500 millió Ft értékben. Bízunk benne, hogy ezen irányú elképzeléseink is valóra válnak.

Az intézmény teljes tantestülete és szülői közössége elégedett a fenntartóváltással, hiszen ez mind az oktató-nevelő munka, mind a tárgyi feltételek színvonalának emelkedését eredményezte.

Ezúton köszönjük Kreszta Traján Elnök Úr munkáját, aki a tavasz óta a magyarországi románság szószólója a Parlamentben, Ő kezdeményezte az iskolák átvételét, és biztosította a zökkenőmentes átállást.

Köszönettel tartozunk Juhász Tibor Hivatalvezető Úrnak, aki mindvégig közreműködött az intézmények átvételének törvényes lebonyolításában. Az Elnök Úr és a Hivatalvezető Úr tettek a legtöbbet az intézmények átvételével kapcsolatban.

A magam és a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda tantestülete nevében kijelenthetem, hogy a fenntartóváltás egy nagyon jó döntés volt. Bízunk a folytonosságban, a töretlen fejlődésben, a jó munkakapcsolatok fennmaradásában települési és fenntartói szinten. Tantestületünk minden tagja és jómagam is azon dolgozunk folyamatosan, lelkiismeretesen, hogy a szakmai munkán kívül nyelvünk, kultúránk, hagyományaink, identitásunk fennmaradjon a jövő generációinak.

Tisztelettel:

Borbély Erika igazgató

Back To Top