skip to Main Content

Közlemény az általános iskolai beiratásról – 2014

K Ö Z L E M É N Y

az általános iskolai beiratkozásról

 

Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28-án (hétfőn), április 29-én (kedden), április 30-án (szerdán)

8 órától 18 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) – (2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja és dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteit a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya már 2014. február 20-án közzétette).

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

●    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3). bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kérem a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Tájékoztatjuk a Békés megyei általános iskolák intézményvezetőit arról, hogy

– a 2014/2015. tanévrevonatkozó kormányhivatali közlemény az általános iskolai beiratkozásról,

– akötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetei,

– és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzetei megtekinthetőek a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának honlapján ahttp://www.bekeskh.hu/hirek/oktatasi-foosztaly/oktatasi-foosztaly-kozlemenyek portálon.

Az általános iskolai beíratásról szóló közleményünket jelen levelünkhöz csatoltuk.

Békéscsaba, 2014. március 18.

Tisztelettel:

Erdős Norbert

kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Marton Józsefsk.
főosztályvezető

Back To Top